4mm Slim Straws

4mm Slim Straws

TPSC Milk Kraft 4x190
TPSC Milk Kraft 4x190
Manufacturer TPSC
Product Milk Kraft 4x190
Stock No. N/A

£POA

TPSC Milk 4x190
TPSC Milk 4x190
Manufacturer TPSC
Product Milk 4x190
Stock No. N/A

£POA

TPSC Milk 4x190 w
TPSC Milk 4x190 w
Manufacturer TPSC
Product Milk 4x190 w
Stock No. N/A

£POA

TPSC Milk 4x150
TPSC Milk 4x150
Manufacturer TPSC
Product Milk 4x150
Stock No. N/A

£POA

Size Guides

Sizing Guide
Sizing Guide